Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Приемане на ученици в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в VIII клас в ПГТС „Арх. Йордан Миланов“- Перник

 1. Наименование на административната услуга: Приемане на ученици в VIII клас в професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 142, ал. 3, т. 1, чл. 147, чл. 148, чл. 149
 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Директор на училището
 4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи: За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас, дневна форма на обучение могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
  За места, определени с държавния план-прием в VІІІ клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
  Приемането на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент.
  За специалности от професии от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение се провежда изпит за проверка на способностите по решение на педагогическия съвет.
  Учениците участват в класирането за определените с държавния план-прием места в VІІІ клас според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.
  Заявление се подава до началника на съответното регионално управление на образованието, който организира класирането на учениците по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година.
  Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.
 5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Всяка учебна година министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи за организиране на дейностите по приемане на ученици на места по държавен план-прием за съответната учебната година Сред тези документи са:
  Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите
  Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование
 6. Начини на заявяване на услугата: Родителите подават заявлението за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование в електронна форма .
 7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: https://priem.mon.bg/
 8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: За съответната учебна година
 9. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Не се дължат такси.
 10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Регионално управление на образованието
  Министерство на образованието и науката.
 11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Отказът за записване се обжалва по реда на АПК.
 12. Електронен адрес/ телефон за връзка за предложения във връзка с услугата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите./ 0878472113, 076 67 07 80
 13. Начини на получаване на резултата от услугата: Лично или чрез пълномощник.
 14. Необходими документи за записване в ПГТС „Арх. Йордан Миланов“- Перник

-          ФОРМУЛЯР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В VIII КЛАС

-          МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ – ОРИГИНАЛ

-          СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- ОРИГИНАЛ

-          СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ- КОПИЕ

-          АКТ ЗА РАЖДАНЕ- ОРИГИНАЛ И КОПИЕ, СЛЕД ПРОВЕРКА ОРИГИНАЛЪТ СЕ ВРЪЩА

-          ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА СПОРТ В ЧАС ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

-          ДЕКЛАРАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ ОРЗД

-          ДАННИ ЗА СЕМЕЙСТВОТО СВЪРЗАНИ С МОДУЛ „ХАРАКТЕРИСТИКА НА СРЕДАТА“

 1. 15.Документи необходими при започване на учебната година (15 септември)

-          СНИМКА-1 БР.

-          ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА И АМБУЛАТОРЕН КАРТОН ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР

-          БЕЛЕЖКА С ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРАВЕНИ ВАКСИНИ ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР

-          ДАННИ ЗА ЛИЧЕН ЛЕКАР (ИМЕ И ТЕЛЕФОН)

 1. 16.Служебна бележка за записан ученик се изпраща в училището от което е постъпил ученика по служебен път от приемащото училище.

Кой е тук

В момента има 272  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia